สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของ Kanelian

หลังการซื้อเปรมเครื่องประดับยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึง สิทธิ์การออกแบบและลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและเนื้อหาส่งเสริมการขายทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์

ห้ามสกัด, ดัดแปลงหรือนำส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ไปใช้ใหม่โดยเด็ดขาด